Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej

14-03-2017

Terapia pedagogiczna


 

Od 1 października 2017 roku, ruszają nasze nowe specjalności:

Na pierwszym stopniu: Terapia pedagogiczna

Na drugim stopniu: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu.

Jednocześnie zakład zmieni nazwę na "Zakład Psychoprofilaktyki"

 


Zmiany podyktowane są koniecznością aktualizacji naszej oferty w stosunku do oczekiwań studentów oraz rynku pracy.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalności Terapia pedagogiczna będzie przygotowany do wielowymiarowej pracy terapeutycznej, dydaktycznej oraz wychowawczej z dziećmi wskazującymi trudności w uczeniu się zarówno o charakterze specyficznym, jak i niespecyficznym. Zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć wyrównawczych i korekcyjnych na pierwszym etapie kształcenia w tym w: przedszkolach i szkołach podstawowych, a także w placówkach pozaoświatowych. Będzie posiadał umiejętności diagnostyczne (w obszarze diagnozy pedagogicznej), jak i terapeutyczne w zakresie pracy z dzieckiem z obszaru ryzyka dysleksji, dzieckiem dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, a także w szeroko rozumianym obszarze trudności niespecyficznych, wynikających z opóźnień edukacyjnych, a także trudności o charakterze społeczno-emocjonalnym, które rzutują na osiągnięcia edukacyjne. Posiądzie także przygotowanie do wielowymiarowej pracy terapeutycznej, dydaktycznej oraz wychowawczej z dziećmi wskazującymi trudności w uczeniu się wynikające między innymi z deficytu w obrębie uwagi, a także nadruchliwości i impulsywności. Zdobędzie umiejętności terapeutyczne do pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze wynikające zarówno z zaniedbań środowiskowych, jak i posiadanych zaburzeń w tym zespołu hiperkinetycznego (ADHD), opozycyjno-buntowniczego (ODD), zaburzeń zachowania (CD) oraz zespołu deficytów w zakresie uwagi oraz koordynacji ruchowej i percepcji (DAMP).

Dzięki zetknięciu się w toku studiów z interdyscyplinarnym zestawem przedmiotów teoretycznych i praktycznych sięgających po szereg dyscyplin naukowych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, kształtujących praktyczne umiejętności, absolwent Terapii pedagogicznej będzie przygotowany do prowadzenia zajęć: edukacyjnych, wychowawczych, treningowych, warsztatowych, psychoprofilaktycznych, animacyjnych oraz indywidualnej pracy terapeutycznej i rozmów doradczych dla różnorodnych grup odbiorców w zakresie między innymi: komunikacji interpersonalnej, zapobiegania zachowaniom ryzykownym, uzależnieniom, promocji zdrowia, motywowania uczniów do zmiany destrukcyjnych zachowań, sposobów myślenia i postaw. Będzie osobą przygotowaną do podejmowania świadomych decyzji bądź to związanych z kontynuowaniem kształcenia na studiach drugiego stopnia, bądź rozpoczęciem drogi zawodowej i samodzielnym wyznaczaniem kierunku dalszego rozwoju i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Absolwent studiów na specjalności Terapia pedagogiczna może pracować prowadząc działalność terapeutyczną, dydaktyczną oraz wychowawczą w zakresie przedmiotowym studiów w:

  • instytucjach oświatowych, w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych (także prowadząc specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach i internatach,
  • pozaoświatowych, w tym świetlicach środowiskowych, szerokorozumianych instytucjach profilaktyki społecznej, ośrodkach pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych