Asystent Rodziny

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika
Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwencie studiów pierwszego stopnia!

Jeśli w czasie studiowania i praktyk na kierunku pedagogika, praca socjalna, socjologia, psy-chologia lub nauki o rodzinie doszedłeś do wniosku, że chciałbyś pracować z rodzinami z dziećmi to zapraszamy Cię do studiowania kierunku pedagogika specjalność asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza.

Dzięki temu pogłębisz wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogicznych aspektów pracy z osobą i rodziną, tj. diagnozowania potrzeb, projektowania i realizacji działań wspierających i interwencyjnych w środowisku jej przebywania. Wzmocnisz kompetencje z zakresu podejścia humanistycznego do pracy z człowiekiem, polegającego na wspieraniu, stymulowaniu rozwoju, towarzyszeniu w podejmowaniu życiowych wyborów z wykorzystaniem mocnych stron osoby, całej rodziny, środowiska lokalnego i instytucji pomocowych. Poznasz model ekosystemowy, dialog motywujący, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach i inne koncepcje pracy z rodziną.

Studia gruntownie przygotują Cię do wykonywania nowych zawodów: asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Możesz być również zatrudniony jako pedagog w zespołach asysty rodzinnej.

Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej to nowe zawody w obszarze pomocy społecznej. Wymagają one specjalistycznego przygotowania w ramach unikalnej teorii i metodyki pracy, z uwypukleniem pedagogicznych aspektów, ponieważ specja-liści ci mają wspomagać rodziców w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny przez pewien czas towarzyszy i wspiera rodzinę z dziećmi, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokony-wać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania potomstwa oraz stwarzać im optymalne warunki do prawidłowego rozwoju. Pomaga rodzinie realizować jej cele oraz ocze-kiwania służb społecznych. Koordynator pracuje z rodzinami zastępczymi. Obaj współpracują z innymi specjalistami na rzecz rodzin.

Przedmioty specjalnościowe poprowadzą praktycy – specjaliści pracy z rodziną.

Dzięki ćwiczeniom symulacyjnym i praktykom poznasz etapy metodycznego działania w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną, metody i narzędzia.

Miejscem zatrudnienia absolwentów specjalności są instytucje prowadzące asystę rodziny i rodzinną pieczę zastępczą, tj. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia rodziny, powiatowe centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe prowadzące wsparcie dla osób lub rodzin, organizacje pozarządowe będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, instytucje i organizacje pozarządowe prowadzące pracę z rodzicami na rzecz odzyskania dzieci (reintegrację rodziny).

Wybierz, jeśli chcesz pracować z rodzinami w pomocy społecznej!