Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna

Specjalność na kierunku Pedagogika, studia I i II stopnia
Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Facebook: https://www.facebook.com/psitp.ajd

Chcesz pracować z dziećmi? A może marzy Ci się praca pedagogiczna z osobami dorosłymi? Lubisz pomagać? Uczyć? Przebywać i rozmawiać z ludźmi? Zapraszamy Cię w ciekawą podróż, która wyposaży Cię w wiedzę i umiejętności potrzebne do aktywnego wykonywania zawodu pedagoga.

Cechą charakterystyczną specjalności Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna jest wy-posażanie absolwentów w szerokie kwalifikacje przygotowujące do pracy w różnych obszarach życia społecznego związanych z edukacją. Kończąc naszą specjalność będziesz gruntownie przygotowany do prowadzenia działań w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia pracy wychowawczej oraz terapeutycznej, a także organizowania grup środowiskowych.
Specjalność oferuje liczne zajęcia warsztatowe, które umożliwiają zdobycie wielu praktycznych umiejętności, przydatnych zarówno w pracy pedagogicznej, jak i projektowaniu własnej drogi zawodowej. W trakcie studiów pierwszego stopnia nasi studenci mają okazję uczestniczyć mię-dzy innymi w zajęciach z zakresu komunikacji, asertywności, rozwijania umiejętności twór-czych, czy animacji społecznej. Poznają także podstawy psychoterapii i terapii pedagogicznej, zdobywając podstawowe kwalifikacje do pracy pedagogicznej. Na drugim stopniu, w trakcie studiów magisterskich, mają szansę pogłębić tę wiedzę oraz zdobyć kolejne umiejętności, stale odkrywając nowe obszary działalności pedagogicznej. W związku z tym uczestniczą między innymi w zajęciach z zakresu gerontologii społecznej, zdobywając kwalifikacje do pracy z oso-bami w różnym wieku. Poznają kolejne tajniki pracy z dzieckiem z dysfunkcjami uczestnicząc w zajęciach z zakresu gier i zabaw w terapii pedagogicznej. Ćwiczą umiejętności komunikacyjne na zajęciach z zakresu mediacji i negocjacji.

Absolwent specjalności Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna zyskuje kwalifikacje zawodowe do pracy jako pedagog w: szkole, placówkach oświatowych, placówkach wycho-wawczych, placówkach opiekuńczych, edukacji pozaszkolnej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Może pracować jako doradca i konsultant w instytucjach i organizacjach zo-rientowanych na pomoc dziecku i rodzinie, a także realizować zadania z zakresu profilaktyki społecznej ukierunkowanej na różne grupy odbiorców, pracując zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi oraz seniorami.